ជំហ៊ាននៃការប្រើប្រាស់

ពិន្ទុ

ក្នុងប្រព័ន្ធនឹងបញ្ចូលពិន្ទុដែលលោកអ្នកទទួលបានពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬទិញទំនិញណាមួយក្នុងផេក ឬវិបសាយ

កាក់

ទទួលបានចេញពីពិន្ទុលោកអ្នក គឺពិន្ទុ ៥០% បំលែងជាកាក់របស់អ្នក និង ៥០%ទៅបញ្ជូនទៅជាពិន្ទុរបស់សិស្សច្បងដែលបង្រៀនអ្នក

ទំនិញ

លោកអ្នកអាចយកកាកឡូយហ្គោ ទិញទំនិញដែលបានកំណត់ ទំនិញទទួលជាលុយសុទ្ធផង និងកាក់ផង តាមការកំណត់តាមមុខទំនិញនីមួយៗជាក់ស្តែង

លុយ

លោកអ្នកអាចចចារដោះដូររវាង កាក់ឡូយហ្គោ និងលុយទៅបុគ្គលណាមួយដែលត្រូវការ តាមការព្រមព្រងទាំងសងខាងជាក់ស្តែង

ពិន្ទុ > កាក់ > ទំនិញ > លុយ

អាចបំលែងបាន

ទី១ ទទួលបានមុនគេគឺ ពិន្ទុ
ទី២ អាចបំលែង ពិន្ទុ ទៅជា កាក់
ទី៣ អាចបំលែង កាក់ ទៅជា ទំនិញ
ទី៤ អាចបំលែង ទំនិញ ទៅជា លុយ
សរុបសេចក្តីមក ពិន្ទុ = កាក់ = ទំនិញ = លុយ